De medezeggenschapsraad (MR) (2018-2019)  

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
In deze MR hebben drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel zitting.

 

Zie:  Presentatie OR en MR

 

Namens de ouders hebben zitting in de M.R.:

 Frank Kroese                         Georges de Koning             Elise Veenhoven


 
Namens het personeel hebben zitting in de M.R.:

 

 

    Jacqueline Kruize                    Sarah Speelman               Anne Kienhuis                    
                                                                                                 
 

Er wordt zes keer per jaar vergaderd over allerlei zaken zoals:
 • formatieplan
 • schooltijden
 • ARBO-zaken
 • mededelingen uit bestuurs- en teamvergaderingen.

 

Er zijn aangelegenheden waarbij het bestuur advies moet vragen aan de MR, maar ook waarbij de MR haar instemming moet geven alvorens het bestuur kan beslissen.
Ook kan de MR het bestuur ongevraagd advies geven.

Op de maandagenda kunt u zien wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de vergadering staat op de website.
De MR brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten.
Bovendien is er voor de negen scholen van de Stichting KOMT een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Schooloverstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld het vakantierooster, worden ook hier besproken. Namens de MR hebben één ouder en één personeelslid zitting in deze raad.

Door op één van onderstaande links te klikken kunt u ons huishoudelijk reglement en/of het GMR reglement lezen.

Huishoudelijk reglement

Reglement GMR