Bestuur Stichting Komt

                                 

 

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (Stichting KOMT) kent een bestuursmodel
met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

De voorzitter van het College van Bestuur is de heer F.M.M. Konings.
Deze bestuurder draagt op basis van de statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • Drs. A.B. van Leeuwen, onderwijskundige zaken en identiteit, voorzitter
  • mr. J.G.A. Kuhlmann, juridische zaken en ondernemerschap
  • mw. H. Schaffer MBA, personele en bedrijfskundige zaken
  • L.H.H. Rouhof, financieel-economische zaken
  • ing. J.H.M. Poortier MBA, bedrijfskundige zaken

 

Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren negen katholieke basisscholen, met in totaal circa 2050 leerlingen en 180 personeelsleden.
Vijf scholen zijn gevestigd in Borne, één in Hertme, twee in Delden en één in Bentelo.

Binnen onze scholen vindt het onderwijs plaats in een veilige en geborgen omgeving.

Er wordt eigentijds onderwijs op maat gegeven binnen de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. In de groei naar volwassenheid worden
bij het kind op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied kennis, vaardigheden en inzicht ontwikkeld.
Op deze wijze leert het kind zijn/haar weg te vinden in een snel veranderende maatschappij. Tijdens het leerproces wordt er een sterk beroep gedaan
op het ontwikkelen van competenties, met name gericht op zelfstandigheid en het samenwerkend vermogen van het kind.

Stichting KOMT is een dynamische organisatie die in goede harmonie haar medewerkers stimuleert en ondersteunt bij het verzorgen van primair onderwijs.
De Stichting wil een continue lerende organisatie zijn ter optimalisering van haar effectiviteit.

Zij werkt vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders waarbij transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn.
De eigenheid van de scholen blijft gewaarborgd.  Een open communicatie tussen alle geledingen is hierbij voorwaarde.

Contact

info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl

Stichting Komt
Postbus 94
7620 AB Borne
074-2665501


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top